Električni otpad

Pod električnim otpadom podrazumevaju se odbačeni veliki kućni aparati poput mašine za pranje i/ili sušenje veša i suđa, rerne, mikrotalasne peći, električni radijatori, termo-akumulacione peći,  zatim mali kućni aparati kao što su usisivači, friteze, tosteri, razni električni alati poput bušilica, testera, brusilica kao i automati za tople i hladne napitke.

Ceo proces reciklaže električnog otpada odvija se u okviru namenskih radnih prostorija i tehnoloških linija koje su obrađene u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost Ministarstva nauke i žaštite životne sredine.

Oprema koja je kategorisana kao neispravna, rasklapa se potrebnim alatima od strane obučenih radnika i istovremeno sa sortiraju komponente i materijali koji se dobijaju rasklapanjem električne opreme na sledeće grupe:

•   Gvožđe
•   Plastika
•   Bakar
•   Aluminijum
•   Prohrom
•   Staklo
•   Izolacija (pur pena, staklena vuna)
•   Guma
•   Kablovi
•   Štampane ploče
•   Grejači
•   Opeka
•   Ostalo (izolir trake, tekstil i dr.)

U određenim električnim uređajima moguća je pojava ulja koje se na jednostavan način izdvaja i skladišti u posebno obeležene metalne posude. Prikupljeno ulje uzorkuje se od akreditovane laboratorije i nakon određivanja sastava predaje se ovlašćenom operateru ili se izvozi ukoliko u Srbiji ne postoji operater za takvu vrstu ulja.

Radnici odvajaju i sortiraju dobijeni materijal, koji se tretira i privremeno skladišti kao reciklabilne i nereciklabilne komponente.  U krugu Reciklažnog centra vrši se tretman plastike, papira i kartona, kao i kablova. Plastika se u krugu Reciklažnog centra razvrstava na nekoliko kategorija, a zatim se melje, odnosno granulira i kao takva skladišti u  magacin gotove robe

Reciklaža mašine za pranje veša

Razgradnja mašina za pranje veša: Pomoću ručnog pneumatskog alata ukloni se gornja metalna ploča da bi se mogao ukloniti programator i kablovi. Posle toga se demontira elektromotor i kondenzatori, koji predstavljaju opasan otpad, i kao takvi se odlažu u propisanu obeleženu transportnu ambalažu.

Vrata, koja se sastoje iz metalnog okvira i stakla se uklanjaju od kućišta mašine i rastavljaju na sastavne delove. Na kraju izdvojimo još betonske tegove, bubanj iz nerđajućeg čelika i plastična creva sa pumpom. Metalno kućište je gvozdeni otpad. Sve sortirane sekundarne sirovine stavljamo u transportnu ambalažu ili u adekvatne obeležene skladišne posude odnosno kontejnere.

Reciklaža frižidera

Postupak razgradnje frižidera  je sledeći:  Pomoću ručnog pneumatskog alata uklanjaju se spoljašnji limovi, zatim se skidaju kablovi. Nakon toga se skidaju pogonski delovi koji predstavljaju opasan otpad, koji se odlažu u propisanu obeleženu transportnu ambalažu. Freon koji je opasan otpad se prikuplja i skladišti na adekvatan način koji je propisan pravilnikom za tu vrstu otpada. Sakupljene odgovarajuće količine te vrste opasnog otpada se predaju  ovlašćenom preuzimaču, a preostala količina neopasnog otpada se razvrstavaju i skladište.

Ostala vrste električnih i elektronskih uređaja se razgrađuju na sličan način po pravilniku namenjenom  za tu vrstu otpada.