Lista otpada

Sifra
n/o
Naziv
Sak
Tra
Skl
Tre
01
02
OTPADI IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE
03
04
05
06
07
OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA
08
OTPADI IZ PROIZVODNJE, FORMULACIJE, SNABDEVANJA I UPOTREBE PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLENE GLAZURE), LEPKOVI, ZAPTIVAčI I šTAMPARSKA MASTILA
09
OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
10
OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA
11
OTPADI IZ HEMIJSKOG TRETMANA POVRŠINE I PREMAZIVANJA METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA OBOJENIH
12
OTPADI OD OBLIKOVANJA I FIZIčKE I MEHANIčKE POVRšINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE
13
OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORINA (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19)
14
OTPADI OD ORGANSKIH SUPSTANCI KOJI SE KORISTE KAO RASTVARAČI, SREDSTVA ZA HLAĐENJE I KAO POGON ZA LETILICE (osim 07 i 08)
15
OTPAD OD AMBALAŽE; APSORBENTI; KRPE ZA BRISANJE; MATERIJALI ZA FILTRIRANJE I ZAšTITNA ODEĆA, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO
16
OTPAD KOJI NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRAN U KATALOGU
17
GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA)
18
OTPADI OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI S TIM POVEZANOG ISTRAžIVANJA (izuzev otpada iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite)
19
OTPADI IZ OBJEKATA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA DALJE OD LOKACIJE PROIZVODNJE I PRIPREMU VODE NAMENJENI LJUDSKOJ UPOTREBI I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU
20
OPŠTINSKI OTPAD (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI, INDUSTRIJSKI I INSTITUCIONALNI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE

Legenda

TRE - Tretman

SKL - Skladistenje

SAK - Sakupljanje

TRA - Transport